Privacy verklaring

Juul van Os – Coaching & Ontwikkeling

Privacy verklaring

Bij het verlenen van diensten in mijn praktijk worden uw persoonsgegevens verwerkt. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacy statement opgesteld.

1.      Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Juul van Os, Coaching, Ontwikkeling & Advies, gevestigd te Eindhoven,

kvk-nummer 86383272 (hierna te noemen “beheerder”).
Website: www.juulvanos.nl

2.      Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke of publicitaire doeleinden, commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

3.      Content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

4.      Beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: – de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website – alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met algemene richtlijnen in het gebruik van internet – de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te kunnen voeren

5.      Verantwoordelijkheden

a.     De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

b.     De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

·       vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
·       vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

c.     De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

d.      Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 6.      Verkrijgen van persoonsgegevens

a.     Uw gegevens worden verzameld door Juul van Os, Coaching, Ontwikkeling & Advies.

b.     Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

c.     De persoonsgegevens die worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor: Het onderhouden van contact; Beheer van het cliëntenbestand; Een goede en efficiënte coaching en training dienstverlening; Het verrichten van administratieve handelingen; Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers; Verbetering van de dienstverlening; Marketing; Nakoming van wettelijke verplichtingen; Het voeren van geschillen.

 7.      Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

a.     Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@juulvanos.nl  

b.     Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

8.      Verwerking van persoonsgegevens

a.     In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

b.     Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegeven.

 9.       Commerciële aanbiedingen

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon/personen oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

10.  Bewaartermijn

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald, dan wel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

11.  Cookies

a.     Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal voor u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

b.     Beheerder gebruikt de volgende soorten cookies op genoemde website:

·       Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

·       Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

c.      Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

12.  Contact

Voor vragen, klachten of informatie kunt u zich richten tot de beheerder: Juul van Os, info@juulvanos.nl

Juul van Os, Coaching, Ontwikkeling & Advies, Eindhoven