Algemene voorwaarden

Juul van Os – Coaching & Ontwikkeling

Algemene voorwaarden

Begrippen
Met de in deze algemene voorwaarden gebruikte termen worden bedoeld:

Opdrachtnemer: Juul van Os, Coaching, Ontwikkeling & Advies gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86383272

Opdrachtgever: partij die opdracht aan opdrachtnemer heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training en/of aanverwante werkzaamheden;
 Werkzaamheden: de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;
Offerte: een aanbieding van opdrachtnemer aan de opdrachtgever omtrent de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, inclusief prijsopgaaf;
Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever;
Looptijd: duur van de overeenkomst;
Vergoeding: de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

Algemeen
Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle belangrijke informatie heeft verstrekt.
Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Ter beschikking stellen informatie
Om de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die opdrachtnemer nodig heeft.

Offerte en totstandkoming van de overeenkomst
Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.
De prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever of indien opdrachtnemer een gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen 10 werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk heeft betwist. 

Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenberamingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de bureaukosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

Betalingsvoorwaarden
De vergoeding en de kosten zoals in artikel 4 genoemd worden bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum;
Na het verstrijken van 14 dagen na de declaratiedatum is opdrachtgever in verzuim en wordt de wettelijk rente in rekening gebracht. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor zijn rekening. 

Wijziging van de opdracht
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen;
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever. 

Duur van de opdracht
De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie en de medewerking die wordt verleend. Het is dan ook niet mogelijk om van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van de opdracht zal zijn;
Partijen kunnen overeenkomen de overeenkomst voortijdig te beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere opdracht specificaties. Opdrachtnemer behoudt zich daarbij het recht voor op betaling van tot dan toe verrichte werkzaamheden. 

Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
a.     Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee/cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;

b.     De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;

c.     Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen.

d.      Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

e.      Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee/cliënt na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

f.       Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee/cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Intellectuele eigendom
Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer.

 Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever, coachees/cliënten of uit andere bron heeft verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever;

Gesprekken, sessies en andere contracten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en Coachee/cliënt plaatsvinden worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de coachee/cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 

Geschillenregeling
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die verband houden met en/of voortvloeien uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en door opdrachtnemer te verrichten diensten, dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van de Rechtbank ‘s Hertogenbosch. 

Juul van Os Coaching, Ontwikkeling & Advies 2022, Eindhoven